سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه رازی

تماس با ما

نام ونام خانوادگی 

 سمت 

تلفن وپست الکترونیک

تصویر

بهاره قیطولی 

کارشناس دبیرخانه 

۰۸۳-۳۴۲۷۴۶۰۱

 b.gheytouli@razi.ac.ir                       

نسرین عزیزی 

کارشناس نشریات دانشکده ادبیات 

۰۸۳-۳۴۲۸۳۹۰۸

 

پریسا جانجانی 

کارشناس نشریه روانشناسی پیری 

۰۸۳-۳۸۳۸۸۴۹۱

 

ثریا شریفی 

کارشناس نشریه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل

۰۸۳-۳۸۳۸۸۰۷۷

 

زهرا رحیمی 

کارشناس نشریه JARWW

۰۹۱۸۷۴۱۷۷۹۲             

rahimi.zahra۹۰۲۹@yahoo.com

 

هادی کیانی نژاد

کارشناس نشریه بیوشیمی و بیوتکنولوژی غلات

 

 

رضوان ولی زاده

کارشناس نشریه فناوری های پیشرفته در بهره وری آب

   

مهتاب بختیاریان

کارشناس نشریه Agro-Techniques in Industrial Crops

 09186819640

mahtab.bakhtiarian@gmail.com